Regulamin

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos  – Obowiązuje od dnia 25.05.2018 – Wersja w pdf – pobierz www.galerialagos.pl

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką Galerii Lagos, oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego galerialagos.pl i realizacji zamówień za jego pośrednictwem.

I. Podstawa prawna
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu i w zgodzie z:
1)      Kodeksem Cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
2)      Ogólnym rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO
3)      Ustawą  ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000); – zwaną dalej UODO
4)      Ustawą o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827);
5)      Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. Definicje
Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia rozumie się:
1)      Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podawany przez niego w procesie Rejestracji, powiązany z Kontem i służący do komunikacji ze Sklepem;
2)      Hasło – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający założenie i późniejszą autoryzację dostępu do Konta;
3)      Login – ciąg znaków wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, umożliwiający dostęp do Konta oraz identyfikację Użytkownika w Sklepie;
4)      Konto – indywidualny profil utworzony przez Użytkownika w procesie Rejestracji, który umożliwia m.in. składanie Zamówień i podgląd ich historii;
5)      Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem http://www.galerialagos.pl/webpage/regulamin.html, dostarczany także
Użytkownikowi w momencie Rejestracji w postaci pliku PDF;
6)      Rejestracja – czynność umożliwiająca założenie Konta i uzyskanie statusu Użytkownika, dokonana za pośrednictwem Sklepu;
7)      Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.galerialagos.pl/, który umożliwia kupno biżuterii artystycznej ze srebra i ręcznie robionej;
8)      Towar – produkt prezentowany w Sklepie;
9)      Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta na odległość pomiędzy Właścicielem Sklepu a Użytkownikiem, na skutek złożenia oferty przez Użytkownika i jej przyjęcia przez Właściciela Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
10)   Usługi – nieodpłatne usługi świadczone przez Właściciela Sklepu drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, takie jak:
a.       Rejestracja,
b.       prowadzenie Konta i umożliwienie dostępu do niego,
c.       umożliwienie złożenia  Zamówienia,

11)   Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dopełniła procesu Rejestracji i korzysta ze Sklepu;
12)   Właściciel Sklepu –  będąca Administratorem Agnieszka Filar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Filar BTH DANIEL w Krakowie, przy ul. Kornela Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków, NIP: 675-118-03-13, REGON: 356777135, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz zawiera umowy sprzedaży na odległość;
13)   Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość z Właścicielem Sklepu, będąca oświadczeniem woli Użytkownika, określającym w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, składana za pośrednictwem Sklepu.

III. Postanowienia ogólne
1)      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Właściciela Sklepu za jego pośrednictwem.
2)      Korzystanie ze Sklepu i Usług, jak również wszelka komunikacja pomiędzy Właścicielem Sklepu i Użytkownikami odbywa się w języku polskim.
3)      Użytkownicy oraz osoby dokonujące Rejestracji wyrażają zgodę na dostarczenie Regulaminu w pliku w formacie PDF, który umożliwia zapisanie Regulaminu na dysku twardym urządzenia z którego korzystają i jego odtwarzanie w wybranym przez nich
momencie, a także sporządzenie wydruku.
4)       Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty Właściciela Sklepu, ale zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze Sklepu, co nie wpłynie na złożone już Zamówienia i zawarte Umowy.

IV. Korzystanie ze Sklepu
1)      Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którego używa Użytkownik lub osoba odwiedzająca Sklep bez Rejestracji, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a)       WINDOWS XP, systemy z rodziny LINUX oraz Apple i systemy nowsze,
b)      przeglądarka Internetowa INTERNET EXPLORER 7.X lub wersja wyższa, FIREFOX 2.0 lub wersja wyższa, OPERA 6 lub wersja wyższa, GOOGLE CHROME 2.0 lub wyższa.
c)        włączenie obsługi cookies oraz javascript,
d)      zalecana rozdzielczość ekranu 1280×1024.
2)      W celu korzystania ze Sklepu Użytkownik lub osoba odwiedzająca Sklep bez Rejestracji powinni we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego  z dostępem do Internetu oraz do poczty e-mail.
3)      Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usług poprzez Sklep w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z
4)      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z Usługami i korzystaniem ze Sklepu, Właściciel Sklepu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie.
5)       Użytkownicy lub osoby odwiedzające Sklep bez Rejestracji zobowiązani są w szczególności do:
a)       niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)      korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez dostarczanie przez lub do Sklepu treści zawierających wirusy komputerowe oraz wszelkie inne kody źródłowe, pliki, programy komputerowe szkodliwe dla Sklepu,
c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)      korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Właściciel Sklepu,
e)      korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym.

V. Rejestracja Użytkownika i korzystanie z Konta
1)      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu jest założenie Konta poprzez dokonanie Rejestracji.
2)      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Sklepu.
3)      Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, udostępnionego w formie  pliku PDF dostępnego  na stronie Rejestracji oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu rejestracyjnym, a także ustalenie Loginu i Hasła.
4)      Dopełnienie Rejestracji jest potwierdzane drogą mailową na Adres e-mail Użytkownika.
5)      Z momentem dokonania Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, na który może logować się w dowolnym czasie poprzez podanie Loginu i Hasła w odpowiednim polu formularza logowania umieszczonego w Sklepie.
6)      Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
7)      Za pośrednictwem Konta Użytkownik może sprawdzić historię swoich Zamówień za okres ostatnich 6 miesięcy.

VI. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy
1)       Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, za wyjątkiem okresów, gdy serwer jest niedostępny. Właściciel Sklepu będzie odpowiadał na Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 19.00 oraz w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy  począwszy od godz. 11.00 kolejnego dnia roboczego.
2)      Użytkownik może rozpocząć procedurę Zamówienia poprzez wybór Towarów umieszczonych w sklepie , polegający na dodaniu ich do koszyka zamówień zgodnej z instrukcją wyświetlaną w Sklepie. umieszczonych w Sklepie, polegający na dodaniu ich do koszyka zamówień zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Sklepie.
3)      Użytkownik może dowolnie modyfikować liczbę i rodzaj Towarów dodanych do koszyka zamówień do momentu złożenia Zamówienia.

4)      Po ustaleniu ostatecznej zawartości koszyka zamówień, tj. po dokonaniu przez Użytkownika ostatecznego wyboru Towarów, powinien on wybrać metodę płatności za Towary oraz sposób i miejsce ich dostawy.
5)      Wybór wszystkich elementów, o których mowa w ust. 3, umożliwi wyświetlenie przez Sklep podsumowania Zamówienia, które będzie określać:
a)       wybrane Towary, w tym ich liczbę oraz cenę jednostkową,
b)      wybraną metodę płatności i termin dokonania zapłaty,
c)       wybrany sposób dostawy oraz adres dostawy,
d)      kwotę należną do zapłaty  z uwzględnieniem kosztów dostawy,
e)      opcjonalnie: dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
6)      Jeśli Użytkownik nie chce zmodyfikować Zamówienia i potwierdza dane wskazane z podsumowaniu Zamówienia, to poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” składa Właścicielowi Sklepu Zamówienie, które stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
7)       Właściciel Sklepu przyjmuje ofertę, o której mowa w ust. 6 drogą mailową, poprzez przesłanie wiadomości na Adres e-mail Użytkownika. Załącznikiem do wiadomości jest podsumowanie Zamówienia utrwalone w pliku PDF oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. X Regulaminu.
8)      Z momentem przyjęcia oferty przez Właściciela Sklepu, zostaje zawarta Umowa.
9)      Właściciel Sklepu nie przyjmie oferty Użytkownika wynikającej z Zamówienia, m. in. w przypadku gdy nie będą dostępne żadne Towary lub część Towarów, których dotyczy Zamówienie. Użytkownik będzie miał wtedy możliwość zgłoszenia chęci częściowej realizacji Zamówienia – tj. zawarcia Umowy dotyczącej wyłącznie dostępnych Towarów.

10)   Jeśli Użytkownik dokonał płatności związanych z Zamówieniem, a jego oferta nie zostanie przyjęta, Właściciel Sklepu dokona zwrotu płatności.

VII. Zmiana postanowień Umowy
1)      Do momentu przekazania Towarów do wysyłki przez Właściciela Sklepu, Użytkownik może zgłosić mu chęć dokonania zmian w Umowie lub chęć jej rozwiązania drogą mailową na adres: sklep@galerialagos.pl lub telefonicznie pod numerem +48 698-095-
986.
2)      Zmiany zgłaszane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta i strony Umowy. Modyfikacje dotyczące adresu Użytkownika, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko drogą mailową.

VIII. Ceny i metody płatności
1)       Ceny Towarów podawane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich dostawy.
2)       Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Użytkownika wiążą ceny Towarów obowiązujące w momencie złożenia przez niego Zamówienia.
3)       Płatność za Towary może zostać dokonana poprzez:
a)       przelew na konto bankowe Właściciela Sklepu (przelewem elektronicznym, przelewem obsługiwanym przez zewnętrznych operatorów płatności lub kartą płatniczą);
b)      płatność przy odbiorze w przypadku:
* dostarczenia Towarów do Użytkownika przez Pocztę Polską lub kuriera (przesyłka za pobraniem) albo
* odbioru osobistego przez Użytkownika pod adresem: Galeria Lagos ul. Długa 74, 31-146 Kraków.
4)      Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" dla Użytkownika, który nie odbierze dwóch kolejno przesłanych dostaw Towarów płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Użytkownika następuje po złożeniu i odebraniu kolejnej dostawy Towarów opłaconej w inny sposób niż “przy odbiorze”.

IX. Dostawa
1)      Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika w złożonym Zamówieniu.

2)      Użytkownik ma możliwość wybrania jako sposobu dostawy Towarów przesyłkę za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Towary mogą zostać także odebrane osobiście pod adresem: Galeria Lagos ul. Długa 74, 31-146 Kraków.
3)      Precyzyjny koszt dostawy zostanie ustalony podczas składania Zamówienia i będzie uwzględniać także koszty zapakowania Towarów.
4)      Do każdej przesyłki Towarów zostaje dołączony paragon potwierdzający zawarcie Umowy. Na życzenia Użytkownika może zostać również wystawiona faktura VAT.
5)      Użytkownik, powinien sprawdzić stan przesyłki z Towarami przy jej odbiorze. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania zaleca się, aby w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Właściciela Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

X. Prawo odstąpienia
1)      Użytkownikowi, który zawarł z Właścicielem Sklepu Umowę jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny.
2)      W celu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu, wskazując w nim przynajmniej swoje dane osobowe oraz numer Zamówienia. Użytkownik może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy przesłany drogą mailową przez Właściciela Sklepu w momencie przyjęcia jego oferty określonej w Zamówieniu.
3)      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni od momentu dostarczenia Towarów Użytkownikowi. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przez Użytkownika przed jego upływem na adres: Galeria Lagos ul. Długa 74, 31-146 Kraków lub na adres mailowy: sklep@galerialagos.pl.

4)      Prawo do odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku produktów wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Użytkownika lub dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgłoszonych w Zamówieniu;
5)      W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, powinno ulec zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6)      Zwrot Towarów przez Użytkownika powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy poprzez wysłanie Towarów na adres Galeria Lagos ul. Długa 74, 31-146 Kraków, na koszt Użytkownika.
7)      Zwracany przez Użytkownika Towar powinien zostać opakowany na koszt Użytkownika w odpowiedni sposób, zabezpieczający go przed wszelkimi uszkodzeniami w trakcie transportu.
8)      Właściciel Sklepu w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zwróci dokonane przez Użytkownika płatności na konto bankowe, z którego została dokonana płatność lub na jego inne konto, wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
9)      Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu płatności lub opóźnienie terminu jej zwrotu, jeżeli Użytkownik, pomimo wezwania przesłanego na jego Adres e-mail, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Użytkownika błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

XI. Reklamacje Towarów
1)      Obowiązkiem Właściciela Sklepu jest dostarczenie Użytkownikowi Towarów bez wad. Właściciel Sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za wady prawne i fizyczne Towarów.
2)      Reklamacje powinny zostać skierowane pisemnie na adres: Galeria Lagos ul. Długa 74, 31-146 Kraków lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@galerialagos.pl.
3)      Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania przez Właściciela Sklepu. Stanowisko Właściciela Sklepu w sprawie reklamacji (w tym opis i wskazanie terminu podjęcia ewentualnych działań w celu usunięcia wad) zostanie przesłane Użytkownikowi taką samą drogą, jaką użył dla złożenia reklamacji.
4)       W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Właściciela Sklepu jako sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług przez Właściciela Sklepu
1)      Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
2)      Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać:
a)       pisemnie na adres Galeria Lagos ul. Długa 74, 31-146 Kraków

b)      elektronicznie na adres e-mail: sklep@galerialagos.pl
3)      W zgłoszeniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
4)      Za datę zgłoszenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu uznaje się datę wpływu zgłoszenia.
5)      Właściciel Sklepu rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni.
6)      Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, opóźnieniami w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
7)      Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu z przyczyn od niego niezależnych. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn Właściciel ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Sklepu na czas konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

XIII. Reklamacje w zakresie obsługi płatności
1)      Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności z tytułu Umowy należy kierować do właściwego operatora płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego, lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:
a)       Płatności PayPal, – strona kontaktowa (https://www.paypal.com/pl), formularz kontaktowy (https://www.paypal.com/pl/cgi-bin/helpscr?cmd=_help&t=escalateTab);
b)      DialCom24 Sp. z o.o.– płatności 24 strona internetowa (http://www.przelewy24.pl), formularz kontaktowy (http://www.przelewy24.pl/cms,13,kontakt.htm);
c)       Krajowy Integrator Płatności S.A. (dawniej Brachia – Agaciński, Działak, Grochowina Spółka Jawna) – strona internetowa transferuj.pl, formularz kontaktowy (https://transferuj.pl/formularz.html).

XIV. Obowiązywanie umów o świadczenie Usług i ich wypowiedzenie
1)      Umowy o świadczenie Usług zawierane są:
a)       na czas nieoznaczony – w przypadku prowadzenia Konta;
b)      na czas oznaczony – w przypadku Rejestracji oraz umożliwienia złożenia Zamówienia i wygasają odpowiednio z momentem Rejestracji bądź złożenia Zamówienia lub odstąpienia przez Użytkownika od dokonania tych czynności.
2)      Umowy o świadczenie Usług zawarte na czas nieokreślony mogą zostać wypowiedziane przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@galerialagos.pl lub też pisemnie na adres: Galeria Lagos ul. Długa 74, 31-146 Kraków.
3)      Umowy o świadczenie Usług zawarte na czas nieokreślny mogą zostać wypowiedziane przez Właściciela Sklepu z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a)       podał w trakcie Rejestracji dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w  lub naruszające prawa osób trzecich,
b)      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych  Użytkowników Sklepu,
c)       dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami panującymi w środowisku internetowym, a także godzących w dobre imię Właściciela Sklepu.
4)      Użytkownik i Właściciel Sklepu mogą rozwiązać umowy o świadczenie Usług w każdym czasie za porozumieniem Stron.

XVI. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Sklepu
1)      Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Sklepu a Użytkownikiem, w tym dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygane będą polubownie. W braku takiej możliwości spory pomiędzy Właścicielem Sklepu a Użytkownikiem:
a)       będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
b)      który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
2)      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
* powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
* organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
* Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
* http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
* http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
* http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

XVII. Dane osobowe
1)      Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Sklepu ich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Sklepu oraz realizacją Umowy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
2)      Właściciel Sklepu jest administratorem danych osobowych Użytkowników i zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia tych danych przed ich pozyskaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione, zgodnie z zapisami art. 32 RODO.
3)       Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi Użytkowników oraz realizacją ich praw określa Polityka Prywatności Galerii Lagos.

4)      Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy powinni kierować na adres: BTH DANIEL, ul. Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości mogą także kontaktować się z obsługą Sklepu pod numerem telefonu +48 698-095-986.

XVIII. Postanowienia końcowe
1)       Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.
2)      Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Właściciel Sklepu poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na ich Adresy e- mail. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na planowaną zmianę, może żądać usunięcia jego
Konta ze Sklepu, zgłaszając taki wniosek mailowo.

3)      Wszelkie zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 5 dni od chwili ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
4)      Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany Użytkownikowi na każde jego żądanie.
5)      Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane w sposób przewidziany przepisami prawa za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod poniższym adresem: https://www.galerialagos.pl/odstapienie-od-umowy.pdf